Công bố thông tin

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin về công tác cán bộ như sau: