Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí

Annual report 2018

Annual report 2018 here

Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của Công ty mẹ

Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019  Công ty mẹ của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí

Công bố thông tin về việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Công bố thông tin về Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - ông Đào Mạnh Tiến của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Công bố giải trình về thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính bán niên 2019 so với 2018

Công bố văn bản giải trình về thay đổi tăng Lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính bán niên 2019 so với bán niên 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng và tạm thời giao nhiệm vụ quyền hạn Kế toán trưởng

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Anh Nam và tạm thời giao nhiệm vụ quyền hạn Kế toán trưởng cho ông Đỗ Đức Hùng thay ông Lê Anh Nam

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty mẹ đã được soát xét

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Công ty mẹ đã được soát xét của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế của quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái

Công bố thông tin giải trình việc tăng Lợi nhuận sau thuế của Quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Đang tải... Tải thêm...