Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của PVTrans

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010.

Báo cáo này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đính kèm).

Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.

Các file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán