Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/QĐ-HĐQT-VTDK của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 17/02/2014, Tổng công ty xin thông báo về việc: Ông Phạm Đăng Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thay Ông Đỗ Văn Liên (đã từ nhiệm) và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty kể từ ngày 17/2/2014.