Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

 

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00, ngày 30/05/2011 (đăng ký từ 7h30).

 

2. Địa điểm: Phòng họp Lotus, tầng 1, khách sạn Bến Thành (Rex), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

 

3. Nội dung Đại hội:

1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và thông qua báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán;
3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
4) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011;
5) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011;
6) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, ban KS năm 2010 và mức thù lao năm 2011;
7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010;
8) Thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Tổng công ty;
9) Bầu thay thế thành viên HĐQT và ban Kiểm soát; Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay thế Người đại diện theo Pháp luật.
10) Các vấn đề khác.

 

4. Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo danh sách chốt ngày 11/05/2011 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).
- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (đính kèm), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

 

Lưu ý:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax đến văn phòng Tổng công ty trước 12h ngày 27/05/2011 theo địa chỉ sau:
- Lầu 4 Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4 , TP.HCM
- Điện thoại: 08.39 111 301 Fax: 08.39 111 300 .
- Người liên hệ:
Bà Nguyễn Hồng Vân - số máy lẻ : 215 hoặc ông Dương Đình Quốc Hưng - số máy lẻ : 285
Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: www.pvtrans.vn

 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

 

                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                   CHỦ TỊCH
 
                                                     (Đã ký)
                                                Đỗ Văn Liên

 

- Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là cá nhân

- Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là pháp nhân