PVTrans công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-HĐQT ngày 30/01/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, ­Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (là đại diện của cổ đông Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam) như sau: Ông Trịnh Trọng Thành thay ông Trịnh Hữu Hiền là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.