PVTrans công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 64/QĐ-VTDK-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 09/10/2015, Tổng công ty xin thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng lao động và thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVTrans đối với ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 15/10/2015.