Thông báo đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do bị mất

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin thông báo như sau:

 

Ngày 11/08/2014, ông Nguyễn Ngọc Linh đã đến trình báo làm mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể:

 

- Tên cổ đông: Nguyễn Ngọc Linh 

 

- Số CMND: 023753724 do Công an Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 10/04/2000

 

- Mã cổ đông:

 

- Số seri sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: PVT-0173, ngày cấp sổ: Tháng 03/2010 

 

- Tổng số cổ phần báo mất: 5.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm ngàn cổ phần)

 

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm ngàn cổ phần)

 

- Mệnh giá :10.000 đồng

 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Ngọc Linh theo quy định của pháp luật và cổ đông Nguyễn Ngọc Linh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

 

Giấy đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cô đông Nguyễn Ngọc Linh