THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

0. Thông báo v/v mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023; 

1. Chương trình nghị sự 

2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. 

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc. 

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2023

5. Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. 

7. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.

8. Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

9. Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023.

10. Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 

11. Tờ trình bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

13. Phiếu biểu quyết

14. Giấy ủy quyền

15. Thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử

16. Tờ trình KH 5 năm 2021-2025