Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của PVTrans

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với thông tin như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00, ngày 21/5/2010 (đăng ký từ 07h30).

2. Địa điểm: Phòng họp Lotus, tầng 1, khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM.

3. Nội dung Đại hội:
1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
2) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và thông qua báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán;
3) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 - 2015;
4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
5) Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
6) Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 và mức thù lao năm 2010;
7) Thông qua kết quả thực hiện phương án xử lý cổ phiếu dôi dư cuối đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009 theo quyết định của HĐQT;
8) Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009;
9) Thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Tổng công ty;
10) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010;
11) Thông qua việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí" thay thế Quy chế hiện hành;
12) Các vấn đề khác.

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty:

http://pvtrans.vn/index.php?pgid=news_detail&lang=vn&catid=4&id=286

4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tính đến ngày 28/4/2010, danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).
- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền (đính kèm), người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

Lưu ý: Để công tác tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 18/5/2010 bằng điện thoại, fax, thư hoặc email về Tổng công ty theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3911 1301; Fax: (08) 3911 1300
Người liên hệ:
+ Bà Nguyễn Hồng Vân, số máy lẻ: 215, Email: vannh@pvtrans.com
+ Ông Dương Đình Quốc Hưng, số máy lẻ: 285, Email: hungddq@pvtrans.com

Thông báo này thay cho Giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Văn Liên

Các tài liệu phục vụ Đại hội đính kèm:

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ (dành cho cổ đông cá nhân)