Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 

1. Thời gian:   08h00’, ngày 05/4/2017 (đăng ký từ 7h30’).
2. Địa điểm:  Lầu 2 - Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, 2A - 4A Đường Tôn Đức Thắng – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
+ Thông qua kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2016-2020 và phương án tái cơ cấu PV Trans 05 năm giai đoạn 2016-2020.
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017.
+ Thông qua số lượng thành viên HĐQT TCT Cổ phần Vận tải Dầu khí và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
+ Và các nội dung khác...


4. Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PV Trans theo danh sách chốt ngày 20/3/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền - tải tại đây (nếu được uỷ quyền).
- Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty hoặc người khác tham dự Đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (tại website www.pvtrans.vn), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.


Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, Fax văn phòng Tổng công ty trước 15h ngày 03/4/2017 theo địa chỉ sau:
- Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:  08.39 111 301   Fax:  08.39 111 300.
- Người liên hệ: Ms. Hồng Vân - số máy lẻ: 215 hoặc Mr. Hà Thanh - số máy lẻ: 287.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.pvtrans.vn.

(Thông báo này thay cho Giấy mời, trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời).
 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN SƠN
(Đã ký)
 
 
Tài liệu phục vụ Đại hội:
 

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc.

- Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình về phê duyệt Phương án tái cơ cấu PV Trans 05 năm giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

- Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.

- Tờ trình về thông qua số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

​- Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.