Thông báo niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo quyết định số 158/QĐ-SGDCK ngày 27/11/2007.

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

2. Mã chứng khoán: PVT

3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

4. Số lượng cổ phần: 72.000.000 cổ phần (Bảy mươi hai triệu cổ phần).

5. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 720.000.000.000 đồng (Bảy
trăm hai mươi tỷ đồng).

Ban lãnh đạo Tổng công ty PVTrans dự kiến ngày chính thức niêm yết là ngày 10/12/2007.

Đính kèm:

- Thông báo Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Trang 1 | Trang 2) (Thông báo này sẽ được đăng tải tại Bản tin chứng khoán vào các ngày 29 - 30/11/2007 và 01/12/2007)

- Bản cáo bạch Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí