Thông báo niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo quyết định số 74/QĐ-SGDCK ngày 16/04/2010.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: PVT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng).

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 82.745.684 cổ phiếu (Tám mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn sáu trăm tám mươi bốn cổ phiếu).

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 827.456.840.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

Ngày giao dịch chính thức là ngày 22/04/2010.