Phát hành thêm cổ phiếu

Thông báo phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm