Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 PVTrans

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008. Báo cáo này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đính kèm). Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.