Quyết định đồng ý tăng vốn của UBCKNN

Ngày 01/12/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 460/UBCK-GCN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán số cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo các nội dung sau: