Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh và Điều lệ PVTrans

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua, nội dung cụ thể như sau: