Công bố thông tin

Thực hiện quy & định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố danh sách người nội bộ và những người có liên quan, cụ thể như sau:

PVTrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau: Căn cứ vào Nghị quyết số 71/NQ-VTDK-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 15/12/2017, Tổng công ty xin thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVTrans đối với bà Nguyễn Linh Giang.