Hợp đồng hoán đổi lãi suất giữa PVTRANS và ANZ

Ngày 05.06.08, PV Trans và ANZ đã kí kết hợp đồng hoán đổi lãi suất (IRS). Theo hợp đồng này, PV Trans sẽ nhận được khoản lãi suất cố định rất cạnh tranh cho toàn bộ thời hạn còn lại của khoản vay tàu dầu thô Hercules đã kí trước đây.

Việc cố định lãi suất mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp có các khoản vay trung hạn và dài hạn, đặc biệt trong diễn biến thị trường lãi suất Libor USD đang xuống thấp như hiện nay. Hợp đồng này mở đầu cho mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa PV Trans và ANZ.