Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Ngày 21/7, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc của Trung ương.